Sakramenty

Małżeństwo

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.”

(Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1055, § 1.)

 „Przez ten sakrament Duch Święty sprawia, że jak Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie (Ef 5,25), tak małżonkowie chrześcijańscy, równi godnością, starają się podtrzymywać i umacniać swoje małżeństwo przez wzajemne oddanie i niepodzielną miłość, która wypływa z Boskiego źródła miłości, aby łącząc czynniki boskie i ludzkie, wśród pomyślności i przeciwności trwali w wierności ciałem i duchem, dalecy od wszelkiego cudzołóstwa i rozwodu.”

(Konstytucja duszpasterska o Kościele, Gaudium et spes, nry 48,50)

Informacja dla osób zamierzających zawrzeć związek małżeński:

Przygotowanie bliższe

Należy niezwłocznie zgłosić się do kancelarii parafialnej by ustalić datę sakramentu (przynajmniej rok przed planowanym terminem).

Przygotowanie bezpośrednie

Należy zgłosić się do kancelarii parafialnej przed trzema miesiącami od zaplanowanej daty ślubu, aby spisać protokół przedmałżeński z następującymi dokumentami:

 1. metryka Chrztu każdego narzeczonego;
 2. świadectwo Bierzmowania (jeśli nie ma żadnej wzmianki na metryce Chrztu);
 3. ostatnie świadectwo katechizacji;
 4. zaświadczenie z właściwego Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego;
 5. zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego;
 6. zaświadczenie o odbyciu 3 spotkań w poradni rodzinnej;
 7. (*) wdowa lub wdowiec – odpis aktu zgonu zmarłego współmałżonka bądź współmałżonki;
 8. (*) osoby posiadające wyrok sądu stwierdzający nieważność wcześniejszego małżeństwa – należy przedstawiać oryginał;
 9. dowód osobisty.

UWAGA! W przypadku gdy żaden z narzeczonych nie mieszka na terenie naszej parafii, to potrzebna jest „substytucja” z parafii zamieszkania narzeczonej bądź narzeczonego.

Spisanie aktu

Należy zgłosić się do kancelarii w tygodniu poprzedzającym ślub z następującymi dokumentami:

 1. zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach;
 2. dane osobowe świadków (imię, nazwisko, wyznanie, wiek, adres zamieszkania).